Kalendarz REKRUTACJA Wewnątrzszkolne zasady oceniania Zestaw programów nauczania Regulamin właściwego i bezpiecznego zachowania Stołówka Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Procedury bezpieczeństwa Wyprawka pierwszoklasisty Podręczniki do religii Ubezpieczenie Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Procedury bezpieczeństwa

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych
wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
w Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
   (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 382),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 124),
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 287,
  poz. 1687),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.
  w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226),
 • Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny.

Szkoła opracowuje zgodnie ze statutem strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, która uwzględnia w szczególności:

I. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej,
promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

W Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia. Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji:

- Szkolnego Programu Wychowawczego

- Programu Profilaktyki

- zajęć edukacyjnych – zgodnie z obowiązującą podstawą programową

- konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej

- współpracy z: pielęgniarką szkolną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

- godzin wychowawczych

- imprez sportowych i rekreacyjnych

- akcji informacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych

- zebrań z rodzicami

- spotkań indywidualnych i grupowych z pedagogiem szkolnym oraz pielęgniarką szkolną

- spotkań ze specjalistami w zakresie profilaktyki zdrowotnej

- wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

 

II. Opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej.

Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci, rodziców i nauczycieli wiedzy na temat:

- szkodliwości środków lub substancji, których używanie łączy się zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień

- dostępnych form pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem

- możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień

- skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Upowszechnienie tej wiedzy następuje poprzez:

- realizowanie konkursów i akcji profilaktycznych na terenie szkoły

- motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach
o tematyce profilaktycznej

- opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej

- wykorzystanie filmów o tematyce profilaktycznej

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami mające na celu przekazywanie informacji na temat zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi

- przeprowadzanie zajęć o tematyce profilaktycznej przez przedstawicieli Policji i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

- edukację rodziców

- opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli

- edukację nauczycieli – przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów
oraz zapraszanie specjalistów na szkolenia rady pedagogicznej.

III. Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem

1) Dyrektor szkoły:

a) realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły

b) monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych
 i interwencyjnych

c) na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających z realizacji strategii

d) podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona
z zachowaniem praw uczniów, jak i ich rodziców.

 

2) Nauczyciele i wychowawcy klas:

a) realizują działania profilaktyczne i interwencyjne określone w Szkolnym Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym oraz w Planach Pracy Wychowawcy Klasowego

b) systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach wychowawczych, na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań

c) realizują zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia

d) uczestniczą w kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem

e) wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z dziećmi i ich rodzicami informując o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia

f) organizują szkolenia z rodzicami uczniów o charakterze profilaktycznym, zapraszają specjalistów z zakresu tej tematyki

g) wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań ryzykownych uczniów swojej klasy oraz sytuacji życiowej rodzin dysfunkcyjnych

h) wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a także pielęgniarką szkolną w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych i edukacji prozdrowotnej.

 

3) Pielęgniarka szkolna podczas pobytu na terenie szkoły:

a) udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga takiej interwencji

b) wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia

c) powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub gdy zaistnieje potrzeba wezwania pogotowia ratunkowego

d) współpracuje z pedagogiem w sytuacjach kryzysowych, wymagających udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejrzewa, że uczeń ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbywaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.

 

IV. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

 

W trosce o prawidłowy rozwój uczniów na terenie szkoły podejmowanych jest szereg różnorodnych działań wychowawczych, zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych w związku z uzależnieniami oraz innymi sytuacjami zagrożenia. Składają się na nie następujące działania:

1) w ramach współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi w szkole organizowane są:

- klasowe zebrania (tzw. wywiadówki)

- konsultacje indywidualne z nauczycielem, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym

- edukacja rodziców

- spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami prowadzone przez specjalistów

- bieżąca współpraca – kontakt telefoniczny, korespondencja

- wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo, pomoc w podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom

 

2) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków przyjmuje następujące formy:

- wymiany informacji dotyczących podstaw wychowanków w odniesieniu do uzależnień

- wspólne rozwiązywanie indywidualnych problemów, proponowanie rozwiązań, poradnictwo

- przekazywanie informacji dotyczących skutków prawnych związanych z naruszeniem prawa przez nieletnich i pełnoletnich wychowanków szkoły

- praca pedagogizacyjna z rodzicami dotycząca potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, zagrożeń związanych z uzależnieniami, przebiegu rozwoju społecznego, dostępnych form pomocy specjalistycznej (w ramach spotkań z wychowawcami klas i ogólnych zebrań wszystkich rodziców)

- udostępnianie rodzicom informatorów, poradników i materiałów edukacyjnych

- zachęcanie rodziców do utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą (wychowawcą, pedagogiem i nauczycielami przedmiotów)

- angażowanie rodziców do współpracy z nauczycielami w zakresie organizowania imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek itp.

V. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych.

 

Zajęcia profilaktyczne prowadzą:

- wychowawcy klas, w oparciu o plany wychowawcy klasy, w ramach godzin wychowawczych

- nauczyciele przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom, w ramach zajęć edukacyjnych

- nauczyciel realizujący wychowanie do życia w rodzinie

- nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe

- pedagog, prowadząc zajęcia profilaktyczne i realizując programy profilaktyczne.

VI. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia.

Wybór przekazywanych wychowankom treści oraz stosowanych form pracy odbywa się zgodnie z ich wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz możliwościami percepcyjnymi. Podejmowane działania uwzględniają potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagrożenia uzależnieniem oraz występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi. Pod uwagę są brane między innymi następujące zagrożenia:

- zagrożenia wynikające z wagarowania

- zagrożenia związane z uzależnieniami

- zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym (w drodze do i ze szkoły)

- zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy i agresji (w szkole i poza nią)

- zagrożenia związane z nie higienicznym stylem życia (nadmierna ilość czasu spędzona przed komputerem)

- zagrożenia związane z niebezpieczeństwami występujące w Internecie.

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonuje wychowawca klasy planując pracę wychowawczą i zapobiegawczą w danym roku szkolnym, uwzględniając informacje uzyskane od innych nauczycieli, wychowawców oraz pedagoga, dokonując okresowej oceny sytuacji wychowawczej w klasie i szkole.

Ponadto szkoła podejmuje działania zapobiegawcze poprzez różnorodność form i treści profilaktycznych, organizowanie akcji i imprez o charakterze profilaktycznym oraz zajęć z wychowawcą, pedagogiem szkolnym oraz funkcjonariuszami komendy powiatowej policji i kuratorami sądu rejonowego (bezpieczeństwo w ruchu drogowym, odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne).

VII. Edukacja rówieśnicza.

W Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym edukacja rówieśnicza realizowana jest przez nauczycieli – wychowawców współdziałających z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Formami działania w tym zakresie są między innymi:

-organizacja akcji charytatywnych

-organizowanie akcji dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i współudział
 w imprezach szkolnych

- przygotowanie gazetek ściennych dotyczących problemów nurtujących dzieci i młodzież

- pomoc koleżeńską

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w konkursach prozdrowotnych oraz

 udział w zajęciach i zawodach sportowych

 

VIII. Sposób współdziałania pracowników szkoły ze Służbą Zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających interwencji.

 

Współpraca z Policją:

- spotkania pedagoga, dyrektora z funkcjonariuszami Policji z Sekcji d/s Nieletnich,

- informowanie Policji o zdarzeniach występujących na terenie szkoły, mających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów oraz przejawach demoralizacji,

- współpraca w rozwiązywaniu trudnych sytuacji mających miejsce w szkole i poza nią

- organizowanie spotkań z zakresu profilaktyki dla uczniów i rodziców z udziałem funkcjonariuszy Policji,

- zgodnie z procedurami i metodami postępowania współpraca szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.

 

Współpraca ze Służbą Zdrowia:

- pielęgniarka szkolna udziela pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, zatruć, złego samopoczucia, urazów,

- podejmuje działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym, dotyczące zagrożeń uzależnieniami,

- informuje o zachowaniach ryzykownych i zachowaniach bezpiecznych a możliwością zarażenia się wirusem HIV,

-podejmuje również działania informujące dotyczące szkodliwości zażywania środków odurzających,

- rozwiązuje problemy szkolne, społeczne i zdrowotne z pedagogiem szkolnym,

- w przypadku nieobecności na terenie szkoły pielęgniarki, w razie konieczności, dyrektor lub wyznaczona osoba wzywa Pogotowie Ratunkowe.

 

IX. Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

 

Poza współpracą z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy (dzielnicowi
i funkcjonariusze z Sekcji do Spraw Nieletnich), szkoła korzysta w realizacji swych statutowych zadań ze wsparcia następujących instytucji:

- Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Świdnicy (kuratorzy zawodowi
 i kuratorzy społeczni)

- Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdnicy

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 

 

 

X. Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i umiejętności psychospołeczne.

W ramach opieki psychologiczno – pedagogicznej uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy nauczycieli, wychowawców klas i pedagoga szkolnego w celu rozwiązywania osobistych i rodzinnych problemów. Organizacja pracy szkoły zapewnia uczniom możliwość zaspokajania potrzeb psychicznych, społecznych a także rozwój umiejętności i zainteresowań. Wobec tych osób, u których zespół zjawisk psychicznych
 i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania zależności od środków uzależniających oraz wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym realizowane są następujące zadania z zakresu profilaktyki:

- diagnoza psychologiczna i pedagogiczna problemu, w tym diagnoza sytuacji rodzinnej
 i szkolnej ucznia oraz jej monitorowanie

- indywidualne rozmowy z uczniami, opieka specjalistów szkolnych, organizowanie
i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju podczas zajęć lekcyjnych oraz godzin
wychowawczych, których tematyka dostosowana jest do potrzeb uczniów

- spotkania i zajęcia o charakterze profilaktycznym i opiekuńczo - wychowawczym, budowanie poczucia własnej wartości poprzez wsparcie indywidualne uczniów i rozwijanie umiejętności psychospołecznych poprzez udział w organizowanych zajęciach terapeutycznych

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających uczniom możliwość rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym związanych z realizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej, również akcje profilaktyczne, konkursy, koła zainteresowań czy zajęcia sportowe

- organizacja zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów szkolnych
oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

- osobiste wsparcie, w tym motywowanie do podejmowania form aktywności alternatywnych do wszelkiego rodzaju zachowań, mających związek z uzależnieniami lub demoralizacją

- współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie wymiany informacji, poradnictwo i konsultacje, podejmowanie działań wychowawczych oraz udzielania wsparcia rodzicom

- przekazywanie informacji dotyczących dostępnych form pomocy specjalistycznej

- nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę i rodzinę

- udzielanie uczniom wsparcia materialnego

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami (prowadzenie mediacji szkolnych
 i działań interwencyjnych wobec uczniów – współpraca nauczycieli, dyrekcji i specjalistów szkolnych).

XI. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (WDN) w naszej szkole uwzględnia tematykę profilaktyki uzależnień i odbywa się zgodnie z potrzebami szkoły
 oraz wewnątrzszkolnym systemem doskonalenia zawodowego.

Zasadniczym celem podejmowanych w tym zakresie działań jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktycznego oraz Szkolnego Programu Wychowawczego, a służą temu różnego rodzaju szkolenia.

 

XII. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych.

 

Członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym systematycznie dokonują oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych
i zapobiegawczych poprzez:

- ewaluację skuteczności realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego

- modyfikację Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego

- sporządzanie sprawozdań semestralnych i rocznych przez wychowawców poszczególnych klas

- analizę sytuacji wychowawczej oraz występujących problemów i zagrożeń zawartą
w sprawozdaniach sporządzonych przez pedagoga szkolnego

- pracę nad analizą bieżącej sytuacji wychowawczej oraz występujących problemów
i zagrożeń w Zespołach Wychowawczych

- pracę w zespołach do spraw udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- wyznaczanie kierunków dalszej pracy profilaktycznej oraz określanie zagadnień i zjawisk wymagających szczególnej uwagi

- współpracę nauczycieli i wychowawców mającą na celu planowanie kroków zaradczych oraz rozwiązywanie bieżących problemów związanych z nieprawidłowym zachowaniem uczniów

- analizę postaw poszczególnych uczniów przy wystawianiu ocen z zachowania

- modyfikację regulaminów szkolnych (wewnątrzszkolnej dokumentacji).

 

Za realizację Strategii odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej
im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym.

XIII. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych, zagrożeń związanych
ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje:

 1. Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji:
 2. Procedura w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:
 3. Procedura w przypadku, gdy na terenie szkoły nauczyciel znajduje substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć działania.
 4. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki.
 5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 7. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze;
 8. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia
 9. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia
 10. Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego.
 11. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa.
 12. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.
 13. Materiały informacyjne na temat zachowań w przypadku zamachu terrorystycznego.
 14. Procedura postępowania w przypadku nadużywania przez uczniów mediów (nadmierne korzystanie z Internetu, cyberprzemoc, szkodliwe treści, niebezpieczne kontakty/grooming – uwodzenie w sieci).
 15. Procedura współpracy z policją.
 16. Procedury współpracy szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

Działania interwencyjne nauczyciela:

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji:

  1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy ucznia.
  2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.
  3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów ucznia), przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę w rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do odpowiedniej poradni lub udział dziecka w programie terapeutycznym.
  4. Gdy rodzice odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a napływają wiarygodne informację o demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję i sąd rodzinny.

 

 1. W przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:
 1. Powiadamia o swych przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, zapewniając ochronę jego życie i zdrowie.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmawiają odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz po ustaleniu stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia policję gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, albo zagraża życiu lub zdrowiu innych. Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, o czym powiadamia rodziców/opiekunów.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków, dyrektor ma obowiązek powiadomienia policji bądź sądu rodzinnego.
 1. W przypadku gdy na terenie szkoły nauczyciel znajduje substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć działania:
 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do przyjazdu policji. Próbuje w zakresie działań pedagogicznych ustalić do kogo dana substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
 3. Po przejeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać okazania substancji. Może domagać się okazania zawartości torby szkolnej, kieszeni w odzieży ucznia, okazania innych przedmiotów mogących mieć związek
  z substancją. Przeszukanie odzieży i teczki ucznia możliwe jest tylko przez policję.
 2. swych spostrzeżeniach informuje dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów ucznia
  i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
 3. W przypadku gdy uczeń odmawia wydania substancji i okazania zawartości kieszeni ubrania, dyrektor szkoły wzywa policję, która dokonuje przeszukania odzieży
   i przedmiotów należących do ucznia, zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do analizy.
 4. Gdy uczeń wyda dobrowolnie substancję, nauczyciel po jej zabezpieczeniu przekazuje ją jednostce policji.
 5. Nauczyciel stara się ustalić, od kogo uczeń otrzymał substancję. Całe zdarzenie dokumentuje notatką wraz z spostrzeżeniami.

 

 1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
  1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
  2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
  3. Przekazuje sprawcę o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły, dyrektorowi pod opiekę.
  4. Powiadamia rodziców ucznia - sprawcy.
  5. Powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.
  6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je policji.

 

 1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
  1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie wzywając lekarza gdy ofiara doznała obrażeń.
  2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
  3. Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia.
  4. Powiadamia policję i w ramach działań pedagogicznych ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 2. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze:
  1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.
  2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.
  3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.
  4. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.
  5. Dyrektor we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.
  6. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.
  7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.
  8. Na najbliższej konferencji Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków Rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.

 

 1. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia
  1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie.
  2. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.
  3. Zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły: przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego.
  4. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka i pedagogiem szkolnym kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia.
  5. Na prośbę rodzica uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
  6. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia i pedagogiem szkolnym kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich
   o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia
  1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Karty Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.
  2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem)
   1. Włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy.
   2. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci:
    • upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/,
    • upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/.
   3. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.
   4. Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego dokumentowane są protokołem, który składa się
     z wyjaśnień uczestników postępowania.
  3. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza powtarzające się naruszenie godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego.
  4. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.
 2. Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania

obowiązku szkolnego.

 1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych ( w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica).
 2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.
 3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca wypełnia tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.
 4. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.
 5. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie ( patrz pkt. 2) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia.
 6. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 7. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich w danym dniu lekcji ( np. z powodu wizyty u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie, potwierdzającą ten fakt.
 8. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji.
 9. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami.
 10. W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą ( rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.

W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie, jednakże grzywny nie mogą przekroczyć łącznie sumy 10 000 zł (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2002. 1015, z późn. zm.).

 

11.Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa.

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:

 1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.
  • Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary,
  • Zgłosić fakt do wychowawcy klasy , a w przypadku jego nieobecności w szkole do dyrektora,
  • Zaprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej a w przypadku jej nieobecności udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn - konfrontacji zdarzenia.
 3. Wychowawca natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia).
 4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę do dziennika bądź też naganę wychowawcy klasy.
 5. Z rozmowy z uczniem i rodzicem pedagog szkolny sporządza notatkę.
 6. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.

 

12. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.

  1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.
  2. Powiadamia dyrektora szkoły.
  3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.
  4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję).

 

13. Materiały informacyjne na temat zachowań w przypadku zamachu terrorystycznego

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.

1) Informacje ogólne dotyczące terroryzmu
Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu:

 • zastraszenia,
 • przymuszenia lub
 • okupu.

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko - pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła atakom terroru.

 

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on "swoich" czy "obcych", natomiast broń palna jest skierowana przez terrorystę w konkretną osobę, porywa się określonego człowieka.

Ofiarą zamachu może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą może stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, emeryt czy też biznesmen wychodzący z banku.

W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie maja nic wspólnego z działaniami politycznymi!

Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".

Właściwe zachowanie w przypadku wstąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych.

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

ZAPAMIĘTAJ !

 • Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;
 • Jeśli widzisz "bombę", to ona "widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.


2) Symptomy wystąpienia zagrożenia incydentem bombowym.

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych
o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.
Dlatego zwracaj uwagę na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych miejscach publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi.

 

Zainteresowania i uwagi wymagają:

 • rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
 • samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach,
  tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń.

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, Straż Pożarną lub Policję (telefony alarmowe - patrz punkt IV).

3) Jak postępować w sytuacjach zagrożenia incydentem bombowym.

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach użyteczności publicznej:

 • pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra, sklepu lub innych zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne, a przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne.
 • zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.

Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.

Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić:

 • służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie - w najbliższej jednostce Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym.

Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące Informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);
 • treść rozmowy z osobą przekazująca informację o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia "bombowego".

 1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.
 2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora obiektu.
 6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
 9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia "bomby".

 • Podczas działań, związanych z neutralizacją "bomby", zastosuj się do poleceń Policji.
 • Ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się od miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo - sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
 • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.
 • Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

PODSUMOWUJĄC - PAMIĘTAJ

 • Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę
 • Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą
 • Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby
 • Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia pozostawionych bez opieki.

4) Informacja na temat telefonów alarmowych

 999 - Pogotowie Ratunkowe
 998 - Straż Pożarna
 997 - Policja

 

14. Procedura postępowania w przypadku nadużywania przez uczniów mediów (nadmierne korzystanie z Internetu, cyberprzemoc, szkodliwe treści, niebezpieczne kontakty/grooming – uwodzenie poprzez sieć)

A. Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania Internetu:

Pojęcie nadużywania sieci może dotyczyć różnych obszarów: gier internetowych, portali społecznościowych i komunikatorów, pornografii i cyberseksu, hazardu online.

By mówić o nadużywaniu Internetu, powinny być spełnione dwa kryteria:

1. czas i intensywność korzystania z sieci wymyka się spod kontroli, użytkownik spędza
w Internecie więcej czasu niż zamierzał, odczuwa nieodpartą potrzebę korzystania z sieci;

 2. korzystanie z Internetu prowadzi do zaniedbywania innych aspektów życia, rodzi problemy na różnych płaszczyznach, powoduje cierpienie – uzależnionego lub osób z jego otoczenia.

 

Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania Internetu:

 1. Ujawnienie przypadku nadużywania Internetu. Informacja o nadmiernym korzystaniu z sieci lub komputera może dotrzeć do nauczyciela/ pedagoga z różnych źródeł: może być zgłoszona przez ucznia, rodziców, innych nauczycieli.
 2. Rozmowa z uczniem. Zebranie informacji na temat podejrzeń o nadużywaniu Internetu, jego formy oraz częstotliwości.
 3. Kontakt z rodzicami. Poinformowanie opiekunów o obserwacjach dotyczących dziecka.
 4. Zapewnienie wsparcia psychologicznego dziecku na terenie szkoły bądź polecenie specjalistycznej placówki.
 5. Wsparcie informacyjne dotyczące możliwości dalszych działań w sytuacji nadużywania Internetu, informacje dotyczące bezpośredniej pomocy specjalistycznej.
 6. Podjęcie interwencji prawnej. Większość sytuacji związanych z nadużywaniem Internetu

 bądź komputera nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego. Zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego jest jednak wskazane w przypadku gdy:

• rodzice dziecka odmawiają współpracy i nie kontaktują się ze szkołą, a uczeń nie zaprzestaje działań, które są dla niego krzywdzące i skutkują niewywiązywaniem się
z obowiązku szkolnego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy
o postępowaniu z nieletnimi.

7. Dokumentacja zgłoszenia (opis podjętych przez szkołę działań, np. kontakt z rodzicami, rozmowa z uczniem, zaproponowanie pomocy psychologicznej poza szkołą).

8. Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie się, czy nie jest np. potrzebne dalsze wsparcie; sprawdzanie, jak realizuje obowiązek szkolny, czy bierze udział we wszystkich zajęciach).

B. Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy

 • Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.

Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc, może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inni uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele, pracownicy szkoły.

• Ustalenie okoliczności zdarzenia:

1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora.

2. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia
 i planują dalsze postępowanie.

3. Pedagog ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków oraz tożsamość sprawcy cyberprzemocy.

4. Zabezpieczenie dowodów:

1) Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.

2) Takie zabezpieczenie dowodów ułatwia dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa.

3) Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy i identyfikacji sprawcy można korzystać z pomocy nauczyciela informatyki.

 • Identyfikacja sprawcy:

 1. Wielu sprawców cyberprzemocy posługuje się „skradzioną tożsamością”, wykorzystując telefony innych uczniów, profile w serwisach społecznościowych, ich konta pocztowe itp. do wysyłania wiadomości bądź zamieszczania krzywdzących materiałów. Trudności
z wykryciem „cyberagresora” mogą się pojawić również w sytuacji, gdy materiał przesyłany jest między telefonami komórkowymi drogą bezprzewodową lub wiadomości tekstowe na telefon wysyłane są z bramki internetowej.

2. W większości przypadków identyfikacja agresora nie jest zbyt trudna. Ofiary cyberprzemocy często potrafią wskazać sprawcę, którym najczęściej okazuje się być kolega ze szkoły, bądź przynajmniej mają przypuszczenie, kto może nim być.

 3. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy się skontaktować z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić, należy bezwzględnie skontaktować się z policją.

 • Działania wobec sprawcy cyberprzemocy:

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny pełniący
w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających szczególnej uwagi, powinien podjąć dalsze działania.

 1. Rozmowa z uczniem sprawcą przemocy o jego zachowaniu:

• celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej;

• sprawca powinien otrzymać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy;

• należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane;

• sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów;

• ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy;

• jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy;

• nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy.

 

 1. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka:

• rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani
z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania
 i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.

 

 

 1. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną:

• praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu konsekwencji swojego zachowania, zmiany postawy i postępowania ucznia, w tym sposobu korzystania z nowych technologii;

• jeśli szkoła posiada odpowiednie warunki, pomoc psychologiczna może być udzielona sprawcy na terenie szkoły;

• w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi
(za zgodą rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.

 • Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy:

 Cyberprzemoc podlega sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły, tak jak

 m.in. w przypadku stosowania przemocy.

 • Działania wobec ofiary cyberprzemocy

1. Wsparcie psychiczne. Podobnie jak w przypadku innych form przemocy, ofiara cyberprzemocy potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. Musi także wiedzieć, że szkoła podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.

 Podczas rozmowy z uczniem ofiarą cyberprzemocy należy:

 - zapewnić go, że dobrze zrobił, mówiąc ci o tym, co się stało,

 - powiedzieć, że widzimy i rozumiemy, że jest mu trudno ujawnić to, co go spotkało,

 - powiedzieć mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego,

 - zapewnić go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz się mu pomóc,

 uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne,

 - należy być uważnym na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie,

 skrępowanie, wstyd, lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy.

 Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę jak ma się zachować, aby

 zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania,

 Należy poradzić uczniowi, aby:

 •nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, telefony itp.;

 •nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć, filmów i przedstawił je osobie

 dorosłej;

 •zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianą adresu

 e-mail, numeru telefonu komórkowego itp.;

 •jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł

 się z nim połączyć.

• Po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia, sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

• Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, pedagoga).

 

 • Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie:

Opieką należy otoczyć także świadków zdarzenia uczestniczących w ustalaniu przebiegu zajścia.

1. Ważne jest, by w wyniku interwencji nie narazić ich na zemstę i groźby ze strony sprawcy. Osoba, której uczeń zaufał, informując o jakimkolwiek akcie przemocy, a więc także cyberprzemocy, ma obowiązek postępować tak, by swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego problem.

2. Postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę dyskrecji i poufnego postępowania. Występowaniu w roli świadka często towarzyszą dramatyczne przeżycia – uczniowie boją się, że sami również mogą się stać obiektem prześladowań, obawiają się etykiety „donosiciela”.

 • Sporządzenie dokumentacji z zajścia:

1. Pedagog szkolny jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.

2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu.

3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).

 • Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym:

Większość przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego czy policji i powinna być rozwiązywana przy użyciu dostępnych szkole środków wychowawczych. Istnieją jednak sytuacje, gdy konieczne staje się zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego, a mianowicie:

1) jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka;

2) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa
z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.),
a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy
o postępowaniu z nieletnimi.

 

C. Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści w szkole (pornograficzne promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc; promujące zachowania antyspołeczne lub autodestrukcyjne; psychomanipulacja).

 1. Ujawnienie przypadku pojawienia się szkodliwych treści w szkole.

Informacja o kontakcie uczniów ze szkodliwymi treściami może dotrzeć do nauczyciela/pedagoga z różnych źródeł: od samych uczniów, ich rodziców lub innych nauczycieli.

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia.

• Poinformowanie o fakcie rozpowszechniania szkodliwych treści wychowawcy klasy, pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora.

• Zabezpieczenie dowodów. Zebranie informacji na temat szkodliwych treści, miejsca ich wystąpienia oraz ewentualnych sprawców. Wydrukowanie i zapisanie w formie zrzutów ekranu wszystkich dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci; zachowanie SMS-ów. Jeśli treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej strony – kontakt z administratorem strony.

• Ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy zdarzenia (osoby, która rozpowszechniała szkodliwe treści), ustalenie, kim są świadkowie zdarzenia.

• Współpraca z pracownikiem/nauczycielem zarządzającym dostępem do sieci w szkole. Pomoc w zabezpieczeniu dowodów, konfiguracji zabezpieczeń sieci szkolnej blokujących dostęp do szkodliwych materiałów.

 1. Zdecydowany komunikat ze strony szkoły, że takie materiały nie są w szkole akceptowane.
 2. Działania wobec sprawcy i osób uczestniczących.

Ustalenie okoliczności zdarzenia; rozmowa/spotkanie uczniów z nauczycielem/pedagogiem na temat przesyłanych treści (jakie emocje budzi prezentowany materiał, do jakich działań ich zachęca i jak wpływa na wyobrażenia na temat otaczającego świata); omówienie konsekwencji zdarzenia dla osób mających kontakt ze szkodliwymi treściami – w tym też konsekwencji wynikających ze złamania regulaminu szkoły.

 5. Rozmowa z uczestnikami zdarzenia (z każdym osobno). Jeżeli szkodliwe treści rozpowszechnia grupa uczniów, działania interwencyjne warto zacząć od lidera grupy.

 6. Powiadomienie rodziców uczniów o wydarzeniu i zapoznanie, w miarę możliwości,
z materiałem dowodowym. Poinformowanie rodziców o działaniach podjętych przez szkołę wobec ucznia i podjęcie współpracy z rodzicami w celu rozwiązania problemu.

7. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestnikom zdarzenia.

8. Podjęcie interwencji prawnej. Interwencja prawna przeprowadzona przez szkołę możliwa jest w przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania:

• pornografii z udziałem małoletniego – art. 202 § 3 kk

• treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych – art. 256 i art. 257 kk. Inne formy interwencji:

• kontakt z administratorem/moderatorem w sytuacji, gdy treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej strony.

 

D. Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych kontaktów/ groomingu w szkole ( uwodzenia poprzez sieć).

Według polskiego prawa kontakty seksualne z osobą poniżej 15 roku życia są przestępstwem. Dodatkowo, od 2010 roku Kodeks Karny uwzględnia pojęcie „uwodzenia dzieci
w Internecie”.
By doszło do przestępstwa, nie jest więc konieczny bezpośredni kontakt ofiary i sprawcy. Ścigane jest już nawiązywanie kontaktu z osobą małoletnią w celu wykorzystania jej seksualnie lub produkcji pornografii.

Specyficzną formą relacji w Internecie jest grooming – proces uwodzenia dziecka
w Internecie przez osobę dorosłą w celu spotkania, wykorzystania seksualnego lub np. zaangażowania w produkcję pornografii.

 1. Ujawnienie przypadku uwodzenia.

Informacja o niebezpiecznych kontaktach podejmowanych przez ucznia/uczennicę może dotrzeć do nauczyciela/pedagoga z różnych źródeł. Zdarzenie może być zgłoszone przez osobę nawiązującą niebezpieczny kontakt, jej rodziców, świadków lub innych nauczycieli.

 1. Rozmowa z uczniem.

Zebranie informacji na temat sytuacji uwodzenia, jego formy, miejsca wystąpienia, czasu trwania, sprawcy i ofiary.

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia.

• Poinformowanie o fakcie przemocy wychowawcę klasy, pedagoga/ psychologa szkolnego i dyrektora.

• Zabezpieczenie dostępnych dowodów i zebranie informacji na temat zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, jego formy, częstotliwości i miejsca wystąpienia (niezależnie od okoliczności zdarzenia i znalezionych dowodów, osoby te powinny być poinformowane o tym, co miało miejsce).

• Ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy i ofiary zdarzenia.

4. Powiadomienie rodziców ucznia/uczennicy o zdarzeniu i zapoznanie, w miarę możliwości, z materiałem dowodowym; podjęcie współpracy z rodzicami w celu udzielenia wsparcia dziecku.

5. Zapewnienie na terenie szkoły wsparcia psychologicznego krzywdzonemu dziecku bądź polecenie specjalistycznej placówki.

6. Wsparcie informacyjne dla rodziców. Udzielenie porady dotyczącej możliwości dalszych działań w stosunku do sytuacji uwodzenia dziecka w sieci, informacji dotyczącej zabezpieczania dowodów, wskazówek dotyczących bezpośredniej pomocy specjalistycznej.

 7. Podjęcie interwencji prawnej. Interwencja prawna przeprowadzona przez szkołę

możliwa jest w przypadku naruszenia prawa:

• naruszenie wizerunku (publikowanie wizerunku nagiej osoby małoletniej – rozpowszechnienie pornografii z udziałem małoletniego) – art. 202 § 3 kk, w przypadku groomingu interwencja jest możliwa na podstawie art. 200a kk.

W sytuacji podejrzenia groomingu zaleca się konsultację z organami ścigania
 i ewentualne zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa.

8. Dokumentacja zgłoszenia (opis sytuacji – okoliczności, dowody, osoby biorące udział
w zdarzeniu, podjęte działania; ustalenia z poszczególnymi uczniami).

9. Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie się, czy nie jest potrzebne udzielenie dalszego wsparcia).

 

15. Procedura współpracy z Policją

 1. Policja jest instytucją wspierającą działania szkoły w zakresie profilaktyki, pomocy doraźnej oraz w sytuacjach wymagających nagłych interwencji.
 2. Pomoc kierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Współpraca w zakresie pracy profilaktyczno – wychowawczej

 1. Szkoła i policja utrzymują stałą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń;
 2. Koordynatorami współpracy są wychowawcy, dyrektor szkoły oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji;
 3. Do współpracy ze szkołą zobowiązani są również policjanci posterunku , w rejonie którego znajduje się szkoła;
 4. W celu ustalenia zakresu działań profilaktycznych, na terenie szkoły jednorazowo
  w ciągu roku szkolnego, przeprowadzana jest diagnoza potrzeb środowiska szkolnego;
 5. Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego oraz diagnozy środowiska lokalnego przeprowadzanej przez policję, ustala się zakres działań profilaktycznych;
 6. Działania profilaktyczne obejmują:

- spotkania wychowawców, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością, demoralizacją dzieci i młodzieży oraz uzależnieniami;

- spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, unikania zagrożeń czy zachowań ryzykownych itp.

- wspólny – szkoły i policji- udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich;

Współpraca w zakresie pomocy doraźnej

 1. Pomoc doraźna udzielana szkole ze strony policji, opiera się na wymianie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów występujących na terenie szkoły;
 2. Wychowawca, nauczyciel czy inny pracownik szkoły, który stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym dyrektora szkoły a następnie rodziców lub opiekunów nieletniego;
 3. Szkoła w powyższych sytuacjach, podejmuje wobec ucznia środki zaradcze (powiadomienie rodziców, ostrzeżenia ucznia, skierowanie do specjalistów itp.);
 4. Gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do wykorzystania przez szkołę w określonej sytuacji, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają policję;
 5. Wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły obowiązują „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci
  i młodzieży przestępczością i demoralizacją”, które stosuje się:

- w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,

- w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

- w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk;

- w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk;

 1.  Po przekazaniu sprawy policji, dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

Współpraca w sytuacjach wymagających nagłych interwencji

 1. Sytuacje wymagające nagłej interwencji występują zawsze, gdy dochodzi do popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, lub w przypadku, gdy któryś z uczniów stał się ofiarą czynu karalnego
 2. Dyrektor szkoły lub pedagog szkolny w takich sytuacjach, wzywa do szkoły policję, przekazując informację o zdarzeniu;
 3. W przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego, nauczycieli i innych pracowników szkoły obowiązują następujące etapy postępowania:
  • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
  • ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
  • przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły szkolnemu pod opiekę,
  • powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy,
  • niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły a jego tożsamość nie jest nikomu znana,
  • zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.
 4. W przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą czynu karalnego, nauczycieli obowiązują następujące etapy postępowania:
 • udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń,
 • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 • powiadomienie rodziców ucznia,
 • niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 1. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję.
 2. Każda dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.

 

  1. Procedury współpracy szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 1. Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi lub wychowawczo - dydaktycznymi:
 1. Osobą, która może zasugerować rodzicom/prawnym opiekunom o możliwości skierowania ucznia do poradni psychologiczno - pedagogicznej może być nauczyciel przedmiotu, wychowawca lub pedagog szkolny;
 2. Decyzje o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego osiągnięć szkolnych lub zachowania;
 3. Nauczyciel, wychowawca przekazuje rodzicom informacje o swoich spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania oraz o możliwości otrzymania pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej, na terenie poradni;*

 

 1. Wychowawcy wypełniają przygotowany przez poradnię kwestionariusz, potrzebny przy rejestracji ucznia w poradni,
 • jeżeli istnieje konieczność przekazania poufnych informacji, wówczas wychowawca osobiście lub telefonicznie kontaktuje się z osobą badającą ucznia;
 1. Zgłoszenia w poradni dokonuje rodzic (opiekun) ucznia, który następnie zostaje poinformowany telefonicznie przez poradnię lub przez szkołę o ustalonym terminie badania;
 2. W razie potrzeby i na życzenie rodziców komplet dokumentacji do poradni przekazuje pedagog szkolny.
 3. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, uczeń w tym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność;
 4. Jeżeli poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno - pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak prawo do zachowania wyników badań w tajemnicy;
 5. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię czy orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń;
 6. Rodzic ma prawo do indywidualnego, osobistego kontaktu z poradnią psychologiczno - pedagogiczną; na prośbę specjalisty z poradni, wychowawca przygotowuje opinię
   o uczniu;

* na terenie poradni rodzic może otrzymać pomoc psychologiczno - pedagogiczną w zakresie:

- diagnozowania i korekty przyczyn trudności w nauce,

 • korygowania zaburzeń emocjonalnych,
 • nauki metod pracy z dzieckiem,
 • poradnictwa specjalistycznego,
 • specjalistycznych terapii,
 • wskazania możliwości kształcenia dla dzieci z wadami fizycznymi, przewlekłymi schorzeniami lub trudnościami w nauce,
 • kształtowania umiejętności rozpoznawania uzdolnień dziecka, wskazywania sposobów ich rozwijania
 • treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców”.
 1. Współpraca w zakresie pomocy – psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zdolnych.
 1. Osobą, która może zasugerować rodzicom/prawnym opiekunom możliwość przebadania ucznia zdolnego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, może być nauczyciel, wychowawca lub pedagog szkolny;
 2. Decyzję o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych;
 3. Nauczyciel, wychowawca lub pedagog przekazuje rodzicom informacje o swoich spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania,

- wspólnie: nauczyciel przedmiotu, pedagog i rodzic, podejmują decyzję czy celem badania ma być indywidualny program czy tok nauczania z danego przedmiotu;

 1. Po dokonaniu wstępnej analizy kierunku uzdolnień ucznia, nauczyciel przedmiotu i wychowawca przygotowują opinię, zawierającą opis funkcjonowania ucznia w aspektach: intelektualnym, emocjonalnym i społecznym na terenie szkoły oraz opis jego dotychczasowych osiągnięć;
 2. Zgłoszenia w poradni i wyznaczenia terminu badań, dokonuje rodzic,
 3. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, uczeń w tym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność;
 4. Jeżeli poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno - pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak prawo do zachowania wyników badań w tajemnicy;
 5. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię czy orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń;

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
  Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
 • 74-853-88-29

Galeria zdjęć