Kalendarz REKRUTACJA Wewnątrzszkolne zasady oceniania Zestaw programów nauczania Regulamin właściwego i bezpiecznego zachowania Stołówka Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Procedury bezpieczeństwa Wyprawka pierwszoklasisty Podręczniki do religii Ubezpieczenie Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Regulamin właściwego i bezpiecznego zachowania

Wewnątrzszkolny regulamin właściwego i bezpiecznego zachowania

obowiązujący w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym

 

§ 1

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin stanowi niezbędne uzupełnienie treści Statutu Szkoły, określa zasady współdziałania i reguły zachowań obowiązujące w społeczności szkolnej.
 2. Nauczyciele wychowawcy mają obowiązek omówić poniższe punkty regulaminu oraz inne obowiązujące w szkole podstawowej regulaminy bhp na pierwszych lekcjach wychowawczych potwierdzając ten fakt zapisem w dzienniku lekcyjnym. Nie ujęte w poniższym regulaminie przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych pracowniach przedmiotowych nauczyciele przedmiotowcy omawiają na pierwszych lekcjach organizacyjnych uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i życzliwością, na co dzień przestrzegać zasad dobrego wychowania.
 2. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny pracy, a w szczególności:
  1. obecności i punktualności na zajęciach lekcyjnych,
  2. rzetelności w przygotowaniu do zajęć,
  3. terminowego oddawania prac domowych (uczniowie),
  4. terminowego sprawdzania prac domowych i klasowych (nauczyciele).
 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni starać się, aby szkoła była miejscem bezpiecznym i aby panowało w niej wzajemne zaufanie. W związku z tym zobowiązuje się uczniów do przestrzegania poniższych zaleceń na terenie Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym:
  1. na całym obiekcie obowiązuje przestrzeganie porządku oraz podporządkowanie się decyzjom dyżurującego nauczyciela oraz pracownikom obsługi szkoły,
  2. przypomina się, że przerwa służy do kulturalnego spędzania czasu i odpoczynku między lekcjami,
  3. obowiązkiem każdego ucznia jest zgłaszać nauczycielom dyżurującym, wychowawcy lub pedagogowi wszelkie zauważone objawy agresji skierowane zarówno do siebie jak i do innych,
  4. zwraca się uwagę na właściwe korzystanie z szafek ubraniowych i ich zamykanie, zabrania się otwierania nie swoich szafek i ich niszczenia, każdy uczeń odpowiedzialny jest za powierzoną szafkę w całym okresie swojej nauki w szkole podstawowej,
  5. zabrania się biegania po korytarzach oraz niewłaściwego zachowania - popychania, bójek, używania wulgaryzmów językowych, głośnych okrzyków itp.,
  6. zabrania się specjalnego zaśmiecania obiektów szkoły w przeciwnym wypadku winni uczniowie zobowiązani są do przywrócenia porządku,
  7. wszelkie przejawy wandalizmu będą surowo karane, za wyrządzone szkody przez uczniów odpowiedzialność (finansową, materialną) ponoszą rodzice,
  8. do szkoły nie należy przynosić rzeczy wartościowych (np. biżuterii, większych sum pieniędzy, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy multimedialnych, gier komputerowych itp.); w przeciwnym razie uczeń sam ponosi odpowiedzialność za zaginione, utracone lub uszkodzone rzeczy,
  9. uczniowie przed lekcją wychowania fizycznego i zajęciami w sali przy hali sportowej czekają na nauczyciela w świetlicy szkolnej i wspólnie z nim przechodzą na zajęcia i wracają po zajęciach,
  10.  zabrania się uczniom siadania na schodach,
  11.  zabrania się siadania na poręczach znajdujących się przy podjeździe dla niepełnosprawnych przed halą sportową.
 2. Wprowadza się ponadto zakaz:
  1. ekstrawaganckiej fryzury (np. dredów, irokezów, wygolonych wzorów), makijażu, farbowania włosów na kolor inny niż naturalny, robienia tatuaży również henną”,
  2. noszenia obuwia na wysokich obcasach i koturnach (powyżej 4 cm), z wyjątkiem dni świątecznych i uroczystości szkolnych,
  3. noszenia niestosownego i wyzywającego ubioru, zbyt krótkich spódniczek i spodenek, koszulek na cienkich ramiączkach oraz z prześwitujących materiałów, głębokich dekoltów, odsłoniętych brzuchów oraz wulgarnych i kontrowersyjnych symboli, znaków i napisów na koszulkach itp.,
  4. zarówno przez dziewczęta jak i chłopców noszenia „rozpychaczy”, tuneli, kolczyków „Plug” lub noszenia kolczyków w nieodpowiednich częściach ciała, np. w nosie, pępku, języku, brwiach, na brodzie itp.”; a także noszenia zbyt dużych kolczyków przez dziewczęta i kolczyków przez chłopców,
  5. noszenia łańcuchów, opasek nabijanych ćwiekami itp.,
  6. posiadania zbyt długich paznokci, tipsów i ich malowania kolorem, dopuszcza się lakier bezbarwny lub odżywkę,
  7. przynoszenie do szkoły laserów, ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów,
  8. korzystania z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia na terenie szkoły uczeń, świadek wypadku lub poszkodowany, powiadamia niezwłocznie o tym fakcie najbliżej znajdującego się nauczyciela lub pracownika obsługi.
 4. Nauczyciel, wychowawca lub innych pracownik szkoły, który dowiedział się o wypadku ma obowiązek:
  1. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi,
  2. zawiadomić jak najszybciej o wypadku pielęgniarkę a w nagłych i poważnych przypadkach pogotowie,
  3. zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej lub v-ce dyrektora,
  4. zawiadomić przez sekretariat szkoły rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego,
  5. sporządzić krótką notatkę o okolicznościach i przyczynach wypadku wraz z danymi osobowymi poszkodowanego i złożyć ją w sekretariacie szkoły podstawowej (będzie stanowić załącznik do protokołu powypadkowego),
  6. zabezpieczyć miejsce wypadku,
  7. dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne jeśli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu,
  8. przynoszenia deskorolek, hulajnóg i butów – rolek (tzw.butorolek).
 5. Rodzice (opiekunowie) powinni:
 1. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez szkołę,
 2. otrzymywać pełną informację o postępach w nauce i problemach dziecka,
 3. współpracować ze szkołą w przypadku trudności edukacyjnych i wychowawczych dziecka,
 4. usprawiedliwiać na piśmie lub osobiście każdą nieobecność swego dziecka na zajęciach,
 5. informować telefonicznie bądź przez e-dziennik wychowawcę o nieobecności dziecka,
 6. uczestniczyć w różnych formach aktywności szkoły (dyskoteki, wycieczki imprezy itp.),
 7. za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice; o ile to możliwe, uczeń powinien je sam usunąć.

 

§ 3

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Jednostka lekcyjna
  1. Uczniowie mają prawo do:
   1. znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
   2. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
  2. Uczniowie mają obowiązek:
   1. punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
   2. aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
   3. uzupełniania braków wynikających z absencji.
 2. Pracownia szkolna
  1. Uczniowie mają prawo do:
   1. udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
   2. kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
  1. pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
  2. po ostatniej lekcji w danym dniu ustawienia krzeseł na blacie ławki,
  3. dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
  4. niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
   1. Przerwa międzylekcyjna
 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. odpoczynku podczas przerw,
  2. dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze,
  3. w okresie wiosenno-letnim i o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać podczas przerw przed budynkiem szkolnym.
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
  3. zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,
  4. właściwego zachowania się podczas przerw, dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów.
   1. Zadania domowe
 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
  2. ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  1. starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
  2. kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.
   1. Zeszyty przedmiotowe
 1. Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.
 2. Uczniowie mają obowiązek starannego powadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez nauczyciela.
  1. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny z zachowania określa Statut Szkoły.

§ 4

Zasady panujące w szkole

 1. Procedury zajęć szkolnych
  1. pierwsza lekcja zaczyna się o godz. 8.00 i trwa tyle samo, co pozostałe, każda po 45 minut,
  2. przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 10 minut (w tym dwie przerwy obiadowe: 20 minutowa po 4 godzinie lekcyjnej i 15 minutowa po 5 godzinie lekcyjnej),
  3. po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą,
  4. podczas lekcji wszyscy dążą do maksymalnego wykorzystania czasu pracy, unikają zachowań, które przeszkadzają innym (na ławce trzymają tylko pomoce do danej lekcji),
  5. klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
 2. Nieobecności w szkole
   1. usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach ucznia napisane przez rodziców powinno zawierać datę lub określony czas nieobecności, uzasadnienie nieobecności i podpis,
   2. usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności,
   3. zwolnienia ucznia z lekcji może dokonać wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić, po uprzednim okazaniu pisemnego zwolnienia od rodziców (prawnych opiekunów), bądź telefonicznego lub osobistego kontaktu rodziców ze szkołą,
   4. zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców lub innych przyczyn za zgodą dyrektora szkoły,
   5. usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu,
   6. o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice (telefonicznie lub pisemnie),
   7. uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii mają zapewnioną przez szkołę opiekę w trakcie zajęć i mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach alternatywnych, pod kierunkiem nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
   8. 21 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych powoduje obniżenie oceny semestralnej lub rocznej zachowania do oceny nieodpowiedniej.
 3. Strój szkolny
  1. wprowadzony jest obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju (granatowej koszulki z długim i krótkim rękawem), polaru i bluzy
    z logo szkoły – codziennie za wyjątkiem piątku i ostatniego tygodnia nauki w roku szkolnym,
  2. z okazji uroczystości szkolnych uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju galowego, tj. białej bluzki/ koszuli i granatowych, bądź czarnych spodni/ spódnicy,
  3. zabrania się jakichkolwiek modyfikacji i zmian w wyglądzie mundurka szkolnego,
  4. po wejściu do szkoły, bez względu na rodzaj zajęć i godzinę ich rozpoczęcia, uczeń pozostawia okrycie wierzchnie w szafce,
  5. na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój gimnastyczny, służący tylko i wyłącznie do zajęć sportowych; nie wchodzi się w nim do sal lekcyjnych, sekretariatu szkoły, ani stołówki,
  6. przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe.
  7. brak jednolitego stroju (za wyjątkiem piątku) traktowany jest jako naruszenie przepisów wewnątrzszkolnych, zawartych w Statucie Szkoły i w „Wewnątrzszkolnym regulaminie bezpiecznego i właściwego zachowania”; co wiąże się z otrzymaniem punktów ujemnych.
 4. Świetlica szkolna
  1. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych (do godziny 7.50) uczniowie mają obowiązek przebywania w świetlicy szkolnej,
  2. uczniowie oczekujący na odjazd zobowiązani są do przebywania pod opieką nauczyciela w świetlicy szkolnej,
  3. zabrania się opuszczenia świetlicy szkolnej bez wcześniejszego zwolnienia się u wychowawcy świetlicy (na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
  4. po zajęciach i przerwach międzylekcyjnych uczniowie korzystający ze świetlicy pozostawiają po sobie porządek.
 5. Dowozy
  1. uczniom dojeżdżającym nie wolno na własną rękę chodzić pieszo do domu,
  2. możliwość powrotu na własną rękę (na pełną odpowiedzialność rodziców) mają tylko ci uczniowie, których rodzice wyrazili taką wolę i podpisali stosowną zgodę,
  3. przed odwozami nie wolno wychodzić poza teren szkoły bez opiekuna i do momentu, gdy autobus nie zakończy manewrowania,
  4. zabronione jest przebywanie w autobusie uczniom bez nadzoru nauczyciela, opiekuna lub kierowcy,
  5. uczeń po wejściu do autobusu zajmuje wyznaczone przez opiekuna lub kierowcę miejsce,
  6. opiekun zobowiązany jest do sprawdzenia czy drzwi są dobrze zamknięte,
  7. podczas jazdy uczniowie nie wyglądają przez otwarte okno i nie wyrzucają nic przez nie,
  8. zabrania się uczniom pokazywania nieprzyzwoitych znaków rękoma pieszym i kierowcom innych pojazdów,
  9. przedmioty ostre i ciężkie powinny być tak ułożone by nie stanowiły zagrożenia zdrowia i życia uczniów w czasie jazdy autobusem szkolnym,
  10.  w czasie jazdy zabronione jest chodzenie po autobusie lub opieranie się o drzwi,
  11.  nie należy zanieczyszczać autobusu; w przeciwnym wypadku uczeń zobowiązany jest posprzątać go,
  12.  nie wolno niszczyć wyposażenia autobusu; za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni,
  13.  do autobusu zabrania się wpuszczania osób trzecich bez zezwolenia opiekuna,
  14.  w przypadku awarii autobusu, opiekun o zdarzeniu informuje sekretariat szkoły i odpowiedzialnego za dowozy uczniów pracownika GZO z Urzędu Gminy Świdnica,
  15. w przypadku nie zgłoszenia się znacznej grupy uczniów na miejsce odjazdu autobusu w wyznaczonym czasie, opiekun ma obowiązek po przyjeździe zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.

 

§ 5

Funkcjonowanie Zespołu Wychowawczego

 

 1. W przypadku częstego łamania punktów regulaminu przez ucznia zostanie zwołany Zespół Wychowawczy.
 2. Zespół Wychowawczy zostaje zwołany dla ucznia, gdy ten dopuści się następujących czynów:
 1. niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników szkoły,
 2. używanie wulgarnego słownictwa,
 3. niszczenie mienia szkoły,
 4. uleganie nałogom (picie alkoholu, palenie tytoniu e -papierosów, używanie środków odurzających),
 5. kradzieże,
 6. stosowanie przemocy wobec innych,
 7. wejście w kolizję z prawem,
 8. nieusprawiedliwioną absencję.

 

 1. Zwołanie Zespołu Wychowawczego w sprawie nagannego zachowania ucznia może mieć wpływ na obniżenie oceny semestralnej lub rocznej z zachowania.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Na terenie Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym funkcjonuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów.
 2. Do kontaktu z rodzicami służy telefon w sekretariacie szkoły.
 3. Dopuszcza się posiadanie przez ucznia wyłączonego telefonu komórkowego dla celów bezpieczeństwa na życzenie i odpowiedzialność rodziców, z którego można korzystać po zakończonych zajęciach poza terenem szkoły, bądź za zgodą nauczyciela, wychowawcy.
 4. Uczniom łamiącym zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły oraz hali sportowej i basenu w godzinach pracy szkoły, będą przyznawane punkty ujemne.
 5. Na terenie szkoły, hali sportowej i basenu obowiązuje również zakaz nagrywania dźwięków i filmów oraz wykonywania zdjęć bez zgody dyrektora szkoły.
 6. W trakcie zajęć szkolnych obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły.
 7. Zabrania się uczniom kontaktowania z osobami postronnymi na terenie szkoły.
 8. Zabrania się osobom postronnym wchodzenia na teren szkolny.
 9. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania na terenie szkoły po godzinach pracy szkoły.
 10. Po zajęciach szkolnych za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkolnym Dyrekcje placówek oświatowych nie ponoszą odpowiedzialności.
 11. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych, o ile znajdują się pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły.
 12. Zasady korzystania z pracowni komputerowej, hali sportowej, basenu, siłowni, biblioteki i czytelni oraz świetlicy szkolnej określają odrębne regulaminy.
 13. Niedostosowanie się do powyższych zakazów może doprowadzić do obniżenia oceny semestralnej i rocznej z zachowania.
 14. Znajomość w/w punktów regulaminu nauczyciele, rodzice oraz uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

Regulamin jest dokumentem otwartym. Nowelizacja regulaminu może być dokonywana w każdym roku po uwzględnieniu wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
  Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
 • 74-853-88-29

Galeria zdjęć