• Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwitoszow.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 25.09.2008r.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.04.2021r.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Wyłączenia:

    • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
    • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
    • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
    • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
    • poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego;
    • Na stronie znajdują się etykiety, które są niepoprawnie połączone z konkretnymi elementami formularza oraz elementy które nie posiadają etykiet;
    • Język źródłowy strony został umieszczony w kodzie strony.
    • Niektóre przyciski nie posiadają atrybutu value.
    • Brak tekstu alternatywnego dla niektórych grafik.
    • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
    • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
    • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

    • Narzędzie ułatwień dostępu.
    • Możliwość powiększenia liter.
    • Mapę strony.
    • Jasne tło.
    • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
    • System umożliwia m.in.:- zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)- zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).- wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
    • Oświadczenie sporządzono dnia 20-04-2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

    • Deklarację  sporządzono dnia 20-04-2021 r.
    • Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. 

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Michalska, adres poczty elektronicznej joanna.michalska.jm@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu+48 74-853-88-29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek: Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym

    Do budynku prowadzą dwa główne wejścia:

    1. Od strony boiska wielofunkcyjnego ( byłe gimnazjum)– wejście do budynku A
    2. Od strony „małego” parkingu- wejście do budynku B

     

    Uczniowie szkoły wchodzą do budynku wejściami dodatkowymi:

    • wejściem bocznym do hali sportowej przy  budynku szkoły A,
    • wejściem środkowym do części B ( była kuchnia),
    • wejściem do świetlicy szkolnej klas I-III przy budynku szkoły B.

    Wejście A  zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do pozostałych wejść prowadzą tylko schody. Szkoła nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

    W budynku szkoły A istnieją 3 kondygnacje: piwnica, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter, korytarz i łącznik prowadzący do części B szkoły oraz łącznik prowadzący do  hali sportowej i na basen. Piętro, na które prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

    Budynek szkoły B obejmuje 4 kondygnacje: piwnica, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parter z łącznikiem prowadzącym do świetlicy szkolnej dla klas I-III oraz dwa piętra, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

    Hala sportowa znajduje się przy budynku A szkoły. Prowadzą do niej wejścia od budynku A oraz osobne wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

    Basen znajduje się przy hali sportowej. Prowadzą do niego wejścia od hali sportowej oraz wejście główne basenu bez przeszkód architektonicznych.

     

    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
    Szkoła wewnątrz nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. Pochylnia znajduje się przy wejściu na basen od strony hali sportowej.

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    Na „małym” parkingu szkolnym nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Miejsca takie znajdują się na parkingu przy basenie.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
    Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
   • 74-853-88-29
   • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
    Poland
   • SPWitoszow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych