• Rekrutacja do klasy 1

     • Zapisy do klasy I

      na rok szkolny 2021/2022

       

      Informujemy, że do dnia 1 kwietnia 2021r.
       przyjmujemy zgłoszenia dzieci do klas
      pierwszych na rok szkolny
      2021/2022.

      Karty zapisu można pobrać
      znajdują się poniżej.
      Do szkoły przyjmowane są dzieci:
      1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu
      2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – na wniosek rodziców
      (w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej klasie).

     • Wyprzedaż mundurków

     • Na hali targowej w Świdnicy prowadzona jest wyprzedaż mundurków szkolnych (polarów i koszulek).

      Likwidacja stoiska - wszystko do -50%. Zainteresowanych zapraszamy do zakupu.

     • ORGANIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM dla klas I-III od 18 stycznia 2020r.

     • Organizacja zajęć w szkole

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

      3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły- pierwszy korytarz, zachowując zasady:

      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  prawa.

      2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

      3. Rekomendowany jest kontakt z rodzicami uczniów z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość lub po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z nauczycielem.

      4. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły .

      5. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

      6. Do szkoły uczniowie wchodzą różnymi wejściami:

      Kl. I a- wejście główne- szatnia przy sali lekcyjnej nr 25

      Kl. I b- wejście boczne do świetlicy szkolnej- szatnia przy sali nr 5

      Kl. II a, II b, II c, III a- wejście w budynku B- szatnie na dole w korytarzu

      Kl. III b- wejście boczne do budynku B – szatnia przy sali nr 22

      1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

      2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

      3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      4. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

      5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

      8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

      9. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

      10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

      11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

      Świetlica funkcjonuje rano od 6.55- 7.55, po zajęciach od 11.40- 16.10.

      1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      2. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami  korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzinami jej pracy.

      3. Korzystanie obiadów odbywa się w stołówce szkolnej. Spożywanie posiłków  odbywa się w małych grupach  z zachowaniem dystansu. Przy zmianowym wydawaniu posiłków obowiązuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

      4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

       

      Przywozy i odwozy autobusem szkolnym

      1. Dowozy uczniów do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy z wyjątkiem : Słotwina- odjazd autobusu o godz. 7.25.

      2. Odwozy po zajęciach szkolnych po 5 godz. lekcyjnych:

      Witoszów Górny, Pogorzała, Witoszów Dolny  – 12.50

      Komorów, Słotwina – 12.50

      Modliszów- 12.40

      Odbiór dzieci ze świetlicy po godz.12.50 odbywać się będzie wyłączne osobiście przez rodziców.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    • sp-witoszow@wp.pl
    • 74-853-88-29
    • Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
    • SPWitoszow
  • Galeria zdjęć

    brak danych