• Rekrutacja do klasy 1

    Zapisy do klasy I

    na rok szkolny 2021/2022

     

    Informujemy, że do dnia 1 kwietnia 2021r.

     przyjmujemy zgłoszenia dzieci do klas

    pierwszych na rok szkolny

    2021/2022.

    Karty zapisu można pobrać

    znajdują się poniżej.

    Do szkoły przyjmowane są dzieci:

    1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu

    2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – na wniosek rodziców

    (w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej klasie).

  • Walentynki w bibliotece

    12.02. 2021 r. w bibliotece zostały zorganizowane walentynki dla klas I-III. Uczniowie tego dnia byli przebrani w stroje karnawałowe. Zapoznane zostały z historią i tradycjami walentynkowymi, rozmawiały o przyjaźni i koleżeństwie, a także wypożyczyły przygotowane walentynkowe książeczki.


  • Wyprzedaż mundurków

    Na hali targowej w Świdnicy prowadzona jest wyprzedaż mundurków szkolnych (polarów i koszulek).

    Likwidacja stoiska - wszystko do -50%. Zainteresowanych zapraszamy do zakupu.

  • ORGANIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM dla klas I-III od 18 stycznia 2020r.

    Organizacja zajęć w szkole

    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
    3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły- pierwszy korytarz, zachowując zasady:
    1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
    4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz                                                                                  w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
    2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób                               z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
    3. Rekomendowany jest kontakt z rodzicami uczniów z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość lub po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z nauczycielem.
    4. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły .
    5. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
    6. Do szkoły uczniowie wchodzą różnymi wejściami:

    Kl. I a- wejście główne- szatnia przy sali lekcyjnej nr 25

    Kl. I b- wejście boczne do świetlicy szkolnej- szatnia przy sali nr 5

    Kl. II a, II b, II c, III a- wejście w budynku B- szatnie na dole w korytarzu

    Kl. III b- wejście boczne do budynku B – szatnia przy sali nr 22

    1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
    2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
    3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    4. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone                                                          i dezynfekowane.
    5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
    6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
    7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
    8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń                      i gier kontaktowych.
    9. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                          z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
    10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
    11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym                                                 w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

    Świetlica funkcjonuje rano od 6.55- 7.55, po zajęciach od 11.40- 16.10.

    1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
    2. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami  korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzinami jej pracy.
    3. Korzystanie obiadów odbywa się w stołówce szkolnej. Spożywanie posiłków  odbywa się w małych grupach  z zachowaniem dystansu. Przy zmianowym wydawaniu posiłków obowiązuje czyszczenie blatów stołów           i poręczy krzeseł po każdej grupie.
    4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

     

    Przywozy i odwozy autobusem szkolnym

    1. Dowozy uczniów do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy z wyjątkiem : Słotwina- odjazd autobusu o godz. 7.25.
    2. Odwozy po zajęciach szkolnych po 5 godz. lekcyjnych:

    Witoszów Górny, Pogorzała, Witoszów Dolny  – 12.50

    Komorów, Słotwina – 12.50

    Modliszów- 12.40

    Odbiór dzieci ze świetlicy po godz.12.50 odbywać się będzie wyłączne osobiście przez rodziców.

  • 08.09.2019

    Moduł Dziennik elektroniczny został zmodyfikowany

  • Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

    Uczniowie kółka informatycznego składają życzenia świąteczne za pomocą animowanych kartek stworzonych w programie Scratch.

    Aleksandra M.   Natalia K.   Maja W.

  • Życzenia świąteczne

    Uczniowie uczestniczący w projekcie "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" przesyłają życzenia świąteczne:

  • Konkurs fotograficzny "Z książką ci do twarzy"

    Konkurs fotograficzny "Z książką ci do twarzy" został rozstrzygnięty. Przyznano 4 równorzędne nagrody, które otrzymują:

    Amelia Dereń kl. 6a, Filip Turek - 6a, Hania Szponik- 6a oraz Magdalena Wąsowicz- kl. 5. 

    Nagrody książkowe zostaną wręczone, gdy uczniowie wrócą do szkoły po zdalnym nauczaniu. 

    Gratuluję i dziękuję wszystkim za udział w konkursie. 

  • KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY

    W dniu 10 listopada 2020 r. komisja konkursowa przydzieliła 5 nagród oraz 5 wyróżnień w szkolnym konkursie plastyczno - historycznym pt. "Niepodległość w mich oczach". Pomimo tego, że od 26 października odbywa się zdalne nauczanie, wszystkie prace konkursowe dotarły na czas. Wszyscy uczniowie, którzy chcieli wziąć udział w konkursie, mogli oddać swoje prace również w formie elektronicznej. Nagrodzone prace będą wystawione w szkole po zakończeniu zdalnej nauki.
    A oto wyniki konkursu:

    1 miejsce: Julia Piczóra z kl. 7a
    2 miejsce: Szymon Wiśniewski z kl. 6a i Martyna Lulko z kl. 7b
    3 miejsce: Hanna Szponik z kl. 6a i Tomasz Chudziński z kl. 6c

    Wyróżnienia:
    Joanna Plewińska z kl. 8a, Hanna Jawień z kl. 6b, Malwina Kuska i Julia Polaczek z kl. 8b.
    Gratulujemy!

  • Wystawa w bibliotece książek "rozkładanek"

    Książką rozkładanką nazwać można publikację, w której znajduje się co najmniej jedna trójwymiarowa rozkładana ilustracja (ang. pop-up). Ilustracja unosi się z płaszczyzny strony poprzez otwarcie książki, pociągnięcie paska papieru lub podniesienie klapki.

    Pierwsze książki rozkładanki pojawiły się w XIX w., ale już wcześniej na rynku książki ukazało się wiele publikacji, w których zastosowano mechanizmy ruchome.  W naszej bibliotece znajdują się dwie takie książki, które można wypożyczyć.  Książki prezentowane na wystawie pochodzą z prywatnych zbiorów uczniów i nauczycieli.

  • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

  • PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ

    W piątek, 30 października 2020 najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali pasowani na ucznia klasy pierwszej. Podczas  uroczystości "mądra sowa" wyznaczała dzieciom zadania, z którymi wszyscy poradzili sobie doskonale w zamian otrzymując klucz miłości, mądrości, a także pięknego śpiewu. Pierwszoklasiści znają barwy ojczyste, magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję oraz potrafią prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Dzieci zobowiązały się do przestrzegania praw i obowiązków ucznia, a także do godnego reprezentowania szkoły. Był to piękny i wyjątkowy dzień pełen radości i uśmiechu. 

  • Ilustracja do ulubionej książki- konkurs plastyczny rozstrzygnięty

     

     

     

     

    Zuzia Ignasiak - klasa 1a,

    Leyla Kuliczkowska i Maja Herba- 2c,

    Karol Kucała i Tomek Cisek z klasy 3b.

    Oto zwycięzcy konkursu plastycznego pt. "Ilustracja do ulubionej książki", zorganizowany przez nauczyciela bibliotekarza.  Wpłynęły 32 prace, z których komisja konkursowa wybrała i nagrodziła książkami 5 prac.

    Gratulujemy serdecznie.

  • POMOC DLA ASI MALINOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM

    POMOC DLA ASI MALINOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM

    Społeczność Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym zmobilizowała siły i w dniach:  12.10-16.10.2020, na terenie szkoły przeprowadziła zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na leczenie chorej onkologicznie Joanny Malinowskiej–byłej zawodniczce sekcji lekkoatletycznej GLKS Świdnica (finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siedmioboju), absolwentce SP w Bystrzycy Górnej, Gimnazjum w Lutomi Dolnej i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

    Przez tydzień uczniowie oraz ich rodzice , grono pedagogiczne, pracownicy szkoły wrzucali do puszki pieniądze, a wraz z nimi dobre słowo i dobrą energie wprost do serca Asi. Udało się zgromadzić 1800 zł.  Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc chociaż w taki sposób. Dziękujemy!!! A Asi życzymy zdrowia i zdrowia i jeszcze raz zdrowia!!! Chętnych do dalszej pomocy zapraszamy do przekazania darowizny na konto: 

    Fundacja Sedeka

    ul. Grzybowska 4 lok.132

    00-131 Warszawa

    Nr konta : 93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

    Tytułem : 11860 – Malinowska Joanna

     

  • Nauczanie zdalne

    Organizacja nauczania w Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej     w Witoszowie Dolnym od 26.10. 2020r. w związku z zawieszeniem na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII

    ( 26.10.20r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla klas IV- VIII )

     KLASY I- III
    1. Zajęcia w klasach I – III odbywać się będą zgodnie z planem.

    2. Dowozy uczniów do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy autobusów szkolnym                                          z wyjątkiem: Słotwina – odjazd autobusu o godz. 7.25.

    3. Odwóz po zajęciach klas I – III zapewniony będzie  po 5 godzinach lekcyjnych: o godz. 12.40- Modliszów, o godz. 12.50- Komorów- Słotwina, Witoszów Górny- Pogorzała oraz po 6 godz. lekcyjnych o godz.13.45: Komorów - Słotwina, Witoszów Górny- Pogorzała- Witoszów Dolny.

    4. Świetlica szkolna dla uczniów klas I – III funkcjonować będzie bez zmian: od 11.40. – 16.10.

    5. Odbiór dzieci ze świetlicy po godz. 13.45 odbywać się będzie wyłącznie osobiście przez rodziców.

    6. Dla uczniów klas I – III zgodnie z planem odbywać się będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, zajęcia taneczne, zajęcia projektowe oraz funkcjonować będzie biblioteka szkolna.

    7. Obiady będą wydawane przez catering na dotychczasowych zasadach.

    KLASY IV – VIII
    1. Od poniedziałku 26.10 uczniowie klas IV – VIII przechodzą na zdalne nauczanie.

    2. Od poniedziałku 26.10 w godz. 10.00- 15.00 wydawany będzie sprzęt komputerowy dla uczniów, których rodzice zgłosili zapotrzebowanie. Odbiór możliwy jest tylko przez rodzica po okazaniu DO i podpisaniu umowy użyczenia. Sprzęt wydawany będzie                                       w wejściu do szkoły.

    3. Wszelkie trudności techniczne (brak sprzętu, trudności internetowe, awarie łączy)  rodzice zgłaszają do wychowawcy.

    4.  Zajęcia w kl. IV – VIII odbywać się będą zgodnie z planem za pomocą narzędzi zdalnych.

    5. Nauczyciele łączyć się będą z uczniami na zajęciach i prowadzić lekcje zdalnie                                          z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

    6. Na każdych zajęciach czas pracy ucznia z monitorem trwać będzie od 30 – 45 minut                      w zależności od rodzaju zajęć z zachowaniem przerw śródlekcyjnych.

    7. Na każdych zajęciach sprawdzana będzie obecność ucznia.

    8. Próby zakłócania transmisji wizji i fonii przez ucznia traktowane będą jako opuszczenie zajęć.

    9. Uczestniczenie osób trzecich w sprawdzianach i pracach kontrolnych
    i każde działanie niesamodzielne ucznia skutkować będzie unieważnieniem pracy.

    10. Tylko rodzic ma prawo zgłaszać trudności techniczne.

    11. Na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się dla uczniów kl. IV – VIII zajęcia SKS oraz zajęcia na basenie.

    12. Dla uczniów klas IV – VIII zgodnie z planem odbywać się będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, zajęcia projektowe, kółka zainteresowań z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. Zgodnie z godzinami pracy funkcjonować będzie biblioteka szkolna.

    13. Dla uczniów i rodziców prowadzone będą konsultacje psychol. – ped.
    w godzinach pracy pedagoga i psychologa.

    14. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie  zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne                           w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

  • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

    REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

    zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

     

    CELE KONKURSU 

    • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
    • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,
    • rozwijanie pasji plastycznych,
    • poszerzenie wiedzy historycznej uczniów,

     

    OPIS KONKURSU

    Konkurs o charakterze historyczno-plastycznym zorganizowany dla uczniów klas 6 – 8.

    • temat pracy: „Odzyskanie Niepodległości w moich oczach”,
    • praca powinna być płaska, wykonana dowolną techniką, format A4

     

    TERMIN ODDANIA PRAC

    • każdy uczestnik konkursu powinien podpisać pracę na odwrocie imieniem, nazwiskiem  oraz do której klasy uczęszcza,
    • prace plastyczne należy złożyć do Pani Renaty Marks lub do Pani Katarzyny Bazeli, do dnia 30 października 2020 r.

     

    KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

    Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Prace są oceniane wg następujących kryteriów: 

    • zgodność pracy z tematem konkursu,
    • oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu;,
    • ogólne wrażenie estetyczne,
    • staranność oraz samodzielność wykonania.

    NAGRODY

    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach.

    Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

     

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

    • przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w szkole.,
    • autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły,
    • biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,
    • regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie szkoły.
       
  • Mistrzostwa Polski w Duathlonie

    Mistrzostwa Polski w Duathlonie

    Od minionej niedzieli (11.10.2020) Rumia będzie się kojarzyła wyłącznie pozytywnie młodym triathlonistom GLKS Świdnica - uczestnikom Mistrzostw Polski w Duathlonie. Słoneczna pogoda towarzyszyła rywalizacji zawodników wszystkich kategorii wiekowych. Już w pierwszym starcie, Jagoda Babiarz sprawiła wszystkim i sama sobie miłą niespodziankę, kończąc walkę w najmłodszej kategorii - ,,Żak” na czwartej pozycji.  W młodzikach, Jakub Kierul zajął szóste miejsce w swoim roczniku, czyli o kilka pozycji wyżej, niż w tegorocznych Triathlonowych Mistrzostwach Polski. Oboje, to uczniowie klasy sportowej ukierunkowanej na triathlon Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. Ich starsza koleżanka – Karolina Malinowska, wśród juniorek młodszych wywalczyła szóstą lokatę. Udane zawody na koniec sezonu, to dodatkowy bodziec do solidnej pracy przed kolejnym, bardzo wymagającym rokiem startów.

  • Marconi duathlon Świdnica

    Marconi duathlon Świdnica

    W minioną niedzielę (27.09.2020), na terenach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz drogach Gminy Wiejskiej Świdnica rywalizowało 357 duathlonistów z całej Polski na dwóch dystansach: Sprint (5 km biegu + 20 km jazdy na rowerze + 2,5 km biegu) oraz Classic (10 km biegu + 40 km jazdy na rowerze + 5 km biegu). Imprezę poprzedziły wyścigi dzieci – GREATKIDS. Uczniowie klas sportowych ukierunkowanych na triathlon z Witoszowa Dolnego dali przykład dorosłym, jak toczyć sportową walkę i cieszyć się z indywidualnych sukcesów. W kategorii Kids 2 (9-11 lat) po emocjonującej walce trzecie miejsca zajęli: Julia Rokicka i Adam Andrzejewski, a w Kids 3 (12- 13 lat) bezkonkurencyjna była Martyna Budzyń, przed Jagodą Babiarz i Alicją Korczyńską. W tej samej kategorii, wśród chłopców drugą pozycję zajął Nikodem Nowakowski. Równie dobrze zaprezentowali się ich nieco starsi koledzy startujący z dorosłymi na dystansie Sprint. W kategorii Młodzik wśród dziewcząt zwyciężyła Martyna Markiewicz, a w rywalizacji chłopców drugie miejsce zajął Jakub Kierul. W juniorkach młodszych bezapelacyjnie wygrała Karolina Malinowska. Ich sukcesy oraz znakomite rezultaty dorosłych zawodników ,,Żelaznej Świdnica” świadczą o rosnącej sile naszego regionalnego triathlonu. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali i znacząco pomagali organizatorom wolontariusze z klasy sportowej ze SP w Witoszowie Dolnym i to im należą się największe podziękowana za bardzo udane i sprawnie przeprowadzone zawody. Od ich zaangażowania zależeć będzie również sukces kolejnych dużych imprez: Półmaratonu Świdnickiego i Indoor Triathlon – obie w listopadzie.

  • Pobiegli dla Asi.

    Pobiegli dla Asi.

    W sobotę, 19.09.2020 w Bystrzycy Górnej odbył się charytatywny festyn dla walczącej z nowotworem Joanny Malinowskiej. Nasi uczniowie byli widoczni i dominowali w biegach przełajowych, towarzyszących festynowi. Na dystansie 400 m Lena Cech (4B) zajęła trzecie miejsce, a Aleksandra Szpytma (4b) była druga. Na tym samym dystansie rywalizowali chłopcy: Karol Panek (4b) uplasował się na miejscu drugim, a zwyciężył Adam Andrzejewski (4b). Młodzież starsza rywalizowała na dystansie 900 m. Wśród dziewcząt trzecia lokata przypadła Alicji Korczyńskiej (7b), Hanna Świerczek (8b) była druga, a rywalizację wygrała Jagoda Babiarz (8b). W konfrontacji chłopców bezkonkurencyjny był Jakub Kierul (8b), a drugie miejsce na podium przypadło Wiktorowi Terce (7b). Wszystkim uczestnikom należą się ogromne brawa i podziękowania za sportową reakcję oraz empatię wobec cierpienia i bezwzględności choroby, której doświadcza ich starsza koleżanka, była zawodniczka – lekkoatletka.

strona:

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
    Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
  • 74-853-88-29

Galeria zdjęć