• "Zapraszamy na biegi do Bystrzycy Górnej - Pobiegnijmy dla Asi Malinowskiej"

 • UDANA INAUGURACJA JESIENNEJ EDYCJI ,,CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH”

  UDANA INAUGURACJA JESIENNEJ EDYCJI ,,CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH”

  W dobie obostrzeń pandemicznych i tymczasowym braku rywalizacji sportowej w wydaniu międzyszkolnym, nasi uczniowie licznie stawili się na starcie jesiennej edycji ,,czwartków lekkoatletycznych”. Ilość przekuwali w jakość, dominując w swoich kategoriach wiekowych :

  • rywalizację dzieci (ur. w 2011-2010), na dystansie 400 m wygrał Adam Andrzejewski
  • wśród młodzików (ur. w 2007-2006), na dystansie 1000 m, z bardzo dobrym rezultatem zwyciężył Adam Wróblewski przed Jakubem Kierulem
  • w niezmiernie pasjonującym biegu młodziczek, też na dystansie 1000 m, druga na metę przybiegła Martyna Markiewicz przed Jagodą Babiarz i Martyną Budzyń

  To dopiero początek jesiennych startów. Mamy nadzieję, że ciąg dalszy relacji z kolejnych weekendowych zawodów nastąpi.

 • Ubezpieczenie grupowe Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Twoje Dziecko”, w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA

 • Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym o organizacji kształcenia od 1 września 2020 r. – wariant „A”.

  Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

  Drodzy Uczniowie!

   

  Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

   

  Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

   

  W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie szkoły www.spwitoszow.edepage.org oraz na e-dzienniku. Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami i ścisłe ich przestrzeganie.

  Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

   

  Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu (aktualne nr telefonów).
  2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
  3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
  4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
  6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na teren szkoły tylko do drzwi wejściowych do szkoły.
  7. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
  8. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek podczas zajęć lekcyjnych, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
  9. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Zaleca się noszenie maseczek na przerwach międzylekcyjnych.
  10. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
  11. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
  12. Rodzice nie przebywają na terenie placówki (w tym podwórko szkolne) dłużej niż istnieje potrzeba.
  13. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni, w salach lekcyjnych lub przed indywidualnymi szafkami. Dzieciom młodszym pomaga pracownik obsługi szkoły.
  14. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
  15. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej w pomieszczeniach szkolnych, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

   

  Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

  1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru (przedsionek szkoły), powinien użyć płynu dezynfekującego.
  2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca (przedsionek), zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
  3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
  4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
  5. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
  6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
  7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyznaczonego wyjścia w celu opuszczenia szkoly. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta. Udaje się do autobusu, odbierany jest przez rodziców lub idzie bezpośrednio do domu.

  Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

   

   

  Z poważaniem

  Dyrektor szkoły

   

   

   

   

 • INFORMACJA

  PODRĘCZNIKI DO RELIGII ROK SZKOLNY 2020/2021

  Uwaga! Nowa podstawa programowa w klasie 1 i 5

  1. KLASA 1:

  „Poznaję Boży świat”, wyd. JEDNOŚĆ, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak (podręcznik)

  1. KLASA 2:

  „Kochamy Pana Jezusa”, wyd. WAM, red. Ks. W. Kubik SJ (podręcznik + ćwiczenia);

  1. KLASA 3:

  „Przyjmujemy Pana Jezusa”, wyd. WAM, red. Ks. W. Kubik SJ (podręcznik + ćwiczenia);

  1. KLASA 4:

  „Zaproszeni przez Boga”, wyd. WAM, red. Ks. Z. Marek SJ (podręcznik + ćwiczenia)

  1. KLASA 5:

  „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, wyd. JEDNOŚĆ, ks. dr K. Mielnicki,
  E. Kondrak (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

  1. KLASA 6:

   „Przemienieni przez Boga”, wyd. WAM, red. Ks. Z. Marek SJ (podręcznik + ćwiczenia);

  1. KLASA 7:

  „Spotkanie ze Słowem”, wyd. Święty Wojciech, red. Ks. J. Szpet i D. Jackowiak (podręcznik + karta pracy)

  1. KLASA 8:

  „Aby nie ustać w drodze”, wyd. Święty Wojciech, red. Ks. J. Szpet i D. Jackowiak (podręcznik + karta pracy)

 • Kolejne laptopy trafiły do gminnych szkół

  W odpowiedzi na Konkurs Grantowy zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Gmina Świdnica złożyła wniosek o przyznanie grantu w kwocie 94.980zł na zakup kolejnej transzy laptopów dla potrzeb uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych oraz dla nauczycieli. Zakupiono 33 laptopy, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania. Umowy użyczenia podpiszą dyrektorzy szkół i rodzice lub nauczyciele użyczający laptopy.

  Sprzęt już trafił do gminnych szkół. Dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych laptopów uczniowie będą mogli w wyższym stopniu uczestniczyć w zajęciach szkolnych – dzieci z rodzin wielodzietnych będą miały dodatkowe laptopy, co umożliwi równoczesny udział w zajęciach dwojga lub trojga dzieci z jednej rodziny.

 • Przeczytane, ale niezapomniane. Ulubione książki uczniów klas I-III

  Wytrawny czytelnik wie, że czytanie to fascynująca przygoda. Ale ma ono także wymierne korzyści dla zdrowia.

  Uczniowie klas I-III nadesłali swoje zdjęcia z ulubionymi książkami swoimi oraz swoich rodziców. Zdjęcia pokazują również w jakich nietypowych miejscach czytają swoje lektury. 

 • KOLOROWE KARTKI DLA SENIORÓW

  Uczniowie kl. I - III ze SP w Witoszowie Dolnym chcąc poprawić humor oraz nastrój wszystkim pracownikom i pensjonariuszom z Domu Seniora Marconi w Świdnicy przygotowali kolorowe i pełne optymizmu wiosenne prace plastyczne. "Dzieła" dzieci, wywołały ogromne zadowolenie oraz uśmiech na twarzach mieszkańców Domu Seniora Marconi. W tak trudnym i nietypowym dla wszystkich osób czasie, ważna jest wzajemna pomoc, wsparcie i dobro słowo. Cieszymy się, że dziecięce prace, wykonane "od serca" sprawiły tak wiele radości.

 • Lektury kl. 1 -3 online

  Lektury klasa 1

  1. Jan Brzechwa - Wiersze                CZYTAJ          SŁUCHAJ       OGLĄDAJ

  2. Jacob i Wilhelm  Grimm - Jaś i Małgosia            CZYTAJ       SŁUCHAJ     OGLĄDAJ

  3. Wanda Chotomska - Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy          CZYTAJ     SŁUCHAJ

  4. Maria Kownacka - Plastusiowy pamiętnik            SŁUCHAJ 1     SŁUCHAJ 2

  5. Charles Perrault - Śpiąca królewna           SŁUCHAJ       OGLĄDAJ

   

  Lektury klasa 2

   

  1. Hans Christian Andersen - Brzydkie kaczątko       CZYTAJ        SŁUCHAJ        OGLĄDAJ

  2. Hans Christian Andersen - Calineczka      CZYTAJ      SŁUCHAJ     OGLĄDAJ

  3. Justyna Bednarek - Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek   SŁUCHAJ CZ.1    SŁUCHAJ 2

  4. Alina i Czesław Centkiewiczowie - Zaczarowana zagroda      SŁUCHAJ

  5. Grzegorz Kasdepke - Detektyw Pozytywka      SŁUCHAJ         OGLĄDAJ

  6. Barbara Kosmowska - Dziewczynka z parku      SŁUCHAJ CZ. 1       

  7. Astrid Lindgren - Dzieci z Bullerbyn      SŁUCHAJ CZ. 1 i tak dalej...

  8. Danuta Parlak - Kapelusz Pani Wrony      SŁUCHAJ CZ. 1

  9. Łukasz Wierzbicki - Afryka Kazika     SŁUCHAJ

  10. Hans Christian Andersen Pięć ziarenek grochu CZYTAJ   SŁUCHAJ

  11. Jan Brzechwa Na wyspach Bergamutach CZYTAJ  SŁUCHAJ

  12. Wanda Chotomska Legenda o Warsie i Sawie CZYTAJ   SŁUCHAJ

   

  Lektury klasa 3

  1. Hans Christian Andersen - Dziewczynka z zapałkami   CZYTAJ        SŁUCHAJ

  2. Hans Christian Andersen - Królowa Śniegu      CZYTAJ       SŁUCHAJ       OGLĄDAJ

  3. Agnieszka Frączek - Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą   SŁUCHAJ CZ. 1

  4. Mira Jaworczakowa - Oto jest Kasia     SŁUCHAJ

  5. Maria Kruger - Karolcia      SŁUCHAJ CZ.1    SŁUCHAJ CZ. 2

  6. Hugh Lofting - Doktor Dolittle i jego zwierzęta     SŁUCHAJ

  7. Marcin Pałasz - Sposób na Elfa      SŁUCHAJ CZ. 1

  8. Roman Pisarski - O psie, który jeździł koleją     SŁUCHAJ 

  Lektury klas 1-3 dodatkowe do poczytania

  1. Janina Porazińska - Pamiętnik Czarnego Noska    SŁUCHAJ 

  2. Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci        CZYTAJ     SŁUCHAJ      OGLĄDAJ

  3. Leśne opowieści - Bajkowisko SŁUCHAJ

  4. Danuta Wawiłow - Najpiękniejsze wiersze     CZYTAJ    SŁUCHAJ    OGLĄDAJ I ŚPIEWAJ 

  5. Łukasz Wierzbicki - Dziadek i niedźwiadek     SŁUCHAJ fragm. OGLĄDAJ  film dokumentalny

  6. Bajki, baśnie czytane przez polskich aktorów SŁUCHAJ

   

 • Lektury klasy 4-8 online

  Lektury klasa 4

  1. Jan Brzechwa - Akademia pana Kleksa    CZYTAJ   SŁUCHAJ fragm. OGLĄDAJ  cz.1  OGLĄDAJ CZ.2

  2. Clive Staples Lewis - Lew, czarownica i stara szafa   CZYTAJ    SŁUCHAJ

  3. Janusz Christa - Kajko i Kokosz. Szkoła latania  CZYTAJ     SŁUCHAJ fragm.

  4. Rene Goscinny i Jean-Jacques Sempe -  Mikołajek  SŁUCHAJ 

  5. Rene Goscinny i Jean-Jacques Sempe - Mikołajek i inne chłopaki  SŁUCHAJ

  6. Wybrane podania i legendy polskie  CZYTAJ   CZYTAJ I SŁUCHAJ

  7. Wybrane baśnie polskie i europejskie  CZYTAJ    CZYTAJ     CZYTAJ

  LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE KLASA 4

  8. Roald Dahl - Charlie i fabryka czekolady   SŁUCHAJ cz.1    SŁUCHAJ

  9. Andrzej Maleszka - Magiczne drzewo. Olbrzym    SŁUCHAJ fragm.   OGLĄDAJ

  10. Carlo Collodi - Pinokio    CZYTAJ    SŁUCHAJ    OGLĄDAJ

  Lektury klasa 5

  1. Ferenc Molnar - Chłopcy z Placu Broni    CZYTAJ   SŁUCHAJ       OGLĄDAJ

                                                                                       SŁUCHAJ ROZDZIAŁY

  2. Ignacy Krasicki - Bajki   CZYTAJ  CZYTAJ INNE     SŁUCHAJ

  3. Mity greckie  CZYTAJ   SŁUCHAJ fragm.

  4. Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród    CZYTAJ   SŁUCHAJ

  5. Carroll Lewis - Alicja w Krainie Czarów SŁUCHAJ roz. 1  SŁUCHAJ roz. 2 SŁUCHAJ roz. 3

                                                                        SŁUCHAJ roz. 4  SŁUCHAJ roz. 5 SŁUCHAJ roz. 6

                                                                        SŁUCHAJ roz. 7 SŁUCHAJ roz.8  SŁUCHAJ roz. 9

                                                                         SŁUCHAJ roz. 10  SŁUCHAJ roz. 11  SŁUCHAJ roz. 12

  LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE KLASA 5

  5. Juliusz Verne - W 80 dni dookoła świata   CZYTAJ     SŁUCHAJ

  6. Bolesław Leśmian - Przygody Sindbada Żeglarza    CZYTAJ     SŁUCHAJ

  7. Henryk Sienkiewicz - Bajka   CZYTAJ     SŁUCHAJ

  Lektury klasa 6

  1. Henryk Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy    CZYTAJ     SŁUCHAJ    OGLĄDAJ

  2. John Ronald Reuel Tolkien - Hobbit, czyli tam i z powrotem   CZYTAJ    SŁUCHAJ   

  3.  Rafał Kosik - Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi   SŁUCHAJ

  4. Bolesław Prus - Katarynka   CZYTAJ    SŁUCHAJ

  Lektury klasa 7

  1. Charles Dickens - Opowieść wigilijna    CZYTAJ     SŁUCHAJ   OGLĄDAJ

  2. Aleksander Fredro - Zemsta    CZYTAJ    SŁUCHAJ   OGLĄDAJ

  3. Adam Mickiewicz - Dziady. Cz. II   CZYTAJ     SŁUCHAJ

  4. Stefan Żeromski - Syzyfowe prace   CZYTAJ   SŁUCHAJ   OGLĄDAJ

  5. Ignacy Krasicki - Żona modna   CZYTAJ     SŁUCHAJ

  6. Jan Kochanowski - wybrane pieśni   CZYTAJ   SŁUCHAJ I CZYTAJ 

  7. Jan Kochanowski - wybrane treny   CZYTAJ   SŁUCHAJ

  Lektury klasa 8

   

  1.Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec SŁUCHAJ  fragmentu  OGLĄDAJ

  2. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz   CZYTAJ   SŁUCHAJ 

  3. Antoine de Saint Exupery - Mały Książę     CZYTAJ    SŁUCHAJ 

  4. Juliusz Słowacki - Balladyna      CZYTAJ      SŁUCHAJ 

  5. Jan Kochanowski - Fraszki     CZYTAJ     SŁUCHAJ  i tak dalej...

  6. Henryk Sienkiewicz - Quo vadis    CZYTAJ    SŁUCHAJ fragm.   OGLĄDAJ

   

   

 • NA KWARANTANNIE NIE MUSI BYĆ NUDNO!

  O tym, że czas kwarantanny można spędzić realizując się twórczo i wcale nie musi być wtedy  nudno przekonali siebie i nas  bracia Tomek i Jacek Chudzińscy. „Wyczarowali” oni przy pomocy taty, z różnorodnych pudełek, klamerek od bielizny i patyczków od lodów lotniskowce, samoloty i statki–niszczyciele. Spędzili wspólnie czas wspaniale się bawiąc. Podziwiamy ich za tą twórczość i oczekujemy na inne przejawy waszej aktywności nie tylko artystycznej. Chwalcie się swoimi umiejętnościami i talentami!  Przesyłajcie zdjęcia na pocztę świetlicy szkolnej:  swietlicawitoszow@wp.pl

 • Symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

  Z okazji Dnia Flagi, obchodzonego 2 maja, polecamy materiały edukacyjne na temat symboli narodowych. Materiały opracowane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu można wykorzystać podczas zdalnego nauczania, jak i zajęć w domu.

  MATERIAŁY EDUKACYJNE SYMBOLE NARODOWE

 • Laptopy do zdalnego nauczania

  Laptopy do zdalnego nauczania

  Laptopy do zdalnego nauczania od tygodnia służą uczniom i nauczycielom

  W związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa, celu zapewnienia warunków technicznych do zdalnego nauczania, Gmina Świdnica, na podstawie grantu przyznanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakupiła 22 laptopy wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do gminnych szkół w Bystrzycy Górnej (4), Grodziszczu (4), Lutomi Dolnej (4), Mokrzeszowie (3), Pszennie (3) i Witoszowie Dolnym (4).

  W ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Świdnica uzyska na ten cel grant w kwocie 69.999,82 zł

  Laptopy będą wykorzystywane przez uczniów, którzy nie posiadają własnego sprzętu komputerowego, lub w rodzinie jest kilkoro dzieci, które muszą uczyć się zdalnie oraz przez nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach zdalnego nauczania w okresie zagrożenia epidemicznego. Zostały użyczone nieodpłatnie na czas zdalnego nauczania. Po tym czasie zostanie zwrócony do szkół i będzie użytkowany podczas zajęć lekcyjnych.

 • Wirtualne spacery po polskich muzeach

  Utknęliśmy w domu i nie możemy swobodnie korzystać z różnych instytucji kultury muzeów, kin, teatrów czy filharmonii. W takie dni warto pamiętać o sile Internetu! Świetnym przykładem mogą być wirtualne spacery, które ofiarują nam możliwość zobaczenia miejsc i instytucji bez wychodzenia z domu. Dlatego zapraszamy na wirtualne spacery po polskich muzeach. 

  Muzeum Powstania Warszawskiego

  Powstanie Warszawskie było bez wątpliwości jednym z najbardziej bohaterskich zrywów patriotycznych w historii naszego kraju, a otwarte w sześćdziesiątą rocznicę jego wybuchu muzeum, dziś pozwala lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców Warszawy w tym czasie. Całe muzeum jest zaopatrzone w przeróżne elementy multimedialne, pozwalające na prześledzenie tych 44 dni pełnych walki o przyszłość miasta stołecznego. 

  SPACER PO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

   

  Kopalnia Soli w Wieliczce

  Kopalnia Soli położona w Wieliczce (województwo małopolskie) od wielu lat przyciąga wielu turystów. Teraz także i wy możecie dołączyć do tego grona! Wystarczy, że skorzystacie z wirtualnego spaceru, który zabierze was przez najważniejszą trasę tej atrakcji. Mająca aż 3 kilometry długości i 20 komór trasa położona jest na głębokości nawet 135 metrów! Kto wie, może taka wirtualna wycieczka zachęci was do odwiedzenie tego miejsca w gronie rodzinnym w przyszłości?

  SPACER PO KOPALNI SOLI W WIELICZCE

   

  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

  Nazwa tego muzeum mówi sama za siebie! Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie skupia się na historii pierwszej stolicy naszego kraju oraz epoce średniowiecza. W zbiorach tego muzeum (oraz w trakcie odbywania wirtualnego spaceru) znajdziemy przeróżne artefakty archeologiczne i historyczne, pozwalające na lepsze poznanie pierwszych lat istnienia Polski jako państwa! Jeżeli lubicie historię, to być może to muzeum trafi w wasze potrzeby zdobywania kolejnych informacji!

  SPACER PO MUZEUM W GNIEŹNIE

   

  Zamek krzyżacki w Malborku

  Zamek w Malborku, będący niegdyś siedzibą mistrzów wielkiego zakonu krzyżackiego, dziś jest jedną z najpopularniejszych atrakcji w województwie pomorskim. Jego historia jest naprawdę bogata i sięga aż XIII wieku, a od 1997 roku wpisany jest on na światową listę dziedzictwa UNESCO, co tylko podkreśla jego wagę i atrakcyjność dla turystów. Jeżeli więc nie możecie odwiedzić Malborka, to być może wirtualny spacer spełni wasze potrzeby?

  SPACER PO ZAMKU W MALBORKU

   

  Muzeum Auschwitz-Birkenau

  Muzeum Auschwitz-Birkenau położone w Oświęcimiu powstało na terenie dawnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, powstałego w 1940 roku. Zbrodnie, które miały tam miejsce, nadal mrożą krew w żyłach, a samo wspomnienie tego miejsca na całym świecie powoduje dreszcze. Jeżeli aktualnie nie możecie udać się do Oświęcimia, to być może skorzystacie z dostępności wirtualnego spaceru?

  SPACER PO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

   

 • Tajemnice królowej kryminałów - Agatha Christie


  23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki, dlatego z tej okazji propnujemy poczytać np. kryminały.

  Oto recenzje książek królowej kryminałów Agathy Christie. 

  https://niestatystyczny.pl/2017/09/15/tajemnice-krolowej-kryminalu/

 • Pippi świętuje 75 urodziny. Jej historia zaczęła się od ... kwarantanny

  Kultowa Pippi Pończoszanka- oto piegowata dziewczynka z rudymi warkoczykami podbiłą świat. A mało brakowało, by Pippi pozostała prywatną rozrywką autorki, jej córki i dzieci znajomych. Ponad 60 milionów książek w 76 językach i 60 krajach. Oto historia Pippi:

  CZYTAJ

  OGLĄDAJ

 • Plakaty promocyjne ZSE

 • Balonikowo - relaksacja dla dzieci i młodzieży

  Balonikowo - relaksacja dla dzieci i młodzieży

  Głównym celem technik relaksacyjnych jest wprowadzenie w stan odprężenia i dobrego samopoczucia fizycznego oraz psychicznego. Relaks jest jednym ze sposobów na łagodzenie napięcia emocjonalnego i stresu – zjawisk obecnych w życiu codziennym, także u dzieci i młodzieży. Trening relaksacyjny wzmacnia koncentrację uwagi, rozwija wyobraźnię, redukuje lęki i agresję, poprawia relacje w grupie.

  Zapraszamy do relaksacji, którą proponuje nam pani Ela Marcińska- nauczycielka chemii, która uczy w naszej szkole, ale także miłośniczka i trenerka jogi.

  https://soundcloud.com/ela-marcinska/balonikowo

   

 • Bajki terapeutyczne dla najmłodszych dzieci

  Bajki terapeutyczne dla najmłodszych dzieci

  Na różnych stronach internetowych, ale i w naszej bibliotece szkolnej,  znajdziemy dużo inormacji o bajkach pomagajkach (terapeutycznych) – bajkach, które mogą pomóc Twojemu dziecku w przezwyciężeniu jego problemów. Niektórzy nazywają je “bajki terapeutyczne”, inni “bajki-pomagajki”. Pomagajki to przyjemna nazwa, bo pokazuje, że nie trzeba być “chorym”, żeby z nich korzystać. One są po to, by pomóc we wszystkich tych troskach dzieciństwa, które każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu ma.

  Poniżej umieszczone zostały właśnie takie bajeczki, które rodzice mogą czyać razem z dziećmi.

  bajki terapeutyczne

  Zapraszamy do lektury. 

 • ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

  ORGANIZACJA PRACY PEDAGOGA, PSYCHOLOGA, BIBLIOTEKARZA, ŚWIETLICY SZKOLNEJ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

   

  1. Pedagog i psycholog szkolny prowadzą porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami, a także zajmują się wspieraniem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów, prowadząc dyżury telefoniczne i kontaktując się poprzez dziennik elektroniczny.

  Psycholog dyżuruje pod numerem telefonu – 693 170 493

  w następujące dni: wtorek 9.00-12.00, czwartek 9.00-12.00, piątek 12.00-15.00

   

  Pedagog dyżuruje pod numerem telefonu - 661 878 763

  w następujące dni: poniedziałek 9.00-12.00, środa 12.00-15.00, piątek 9.00-12.00

   

  1. Biblioteka szkolna- systematycznie na stronie szkoły będą ukazywać się różnorodne ciekawostki literackie. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych informacji                        i propozycji do miłego spędzenia czasu po zajęciach lekcyjnych.
  2. Świetlica szkolna- w każdy poniedziałek, środę i czwartek poprzez e-dziennik  -korespondencję z rodzicami będą zamieszczane ciekawe zabawy, zadania do wykonania, konkursy na kreatywne i relaksacyjne spędzenie czasu po nauce.
  3. Sekretariat szkoły- dyrektor i pracownicy administracji świadczą pracę, ale obiekt szkolny jest całkowicie zamknięty dla interesantów. Prosimy o kontakt telefoniczny            w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8.00 do 10.00 lub całodobowo drogą mailową oraz przez e-dziennik.

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
  Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica, dolnośląskie
 • 74-853-88-29

Galeria zdjęć